DOMEINREGISTRATIEVOORWAARDEN XMEDIA

 1. Definities
  1. Xmedia: Verwijst naar Xmedia, de aanbieder van domeinregistratiediensten.
  2. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten
  3. Domeinnaam: Het internetadres dat wordt geregistreerd via de diensten van Xmedia.
  4. Overmacht: Elke onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van Xmedia valt, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, stakingen, overheidsmaatregelen, uitval van internetdiensten, en andere soortgelijke situaties.
 2. Domeinregistratie
  1. Xmedia zal domeinnamen registreren namens de klant volgens de opgegeven specificaties. Deze
   specificaties worden verstrekt door de klant bij het bestellen van het “Website Domein” product, hetzij
   via de website van Xmedia of schriftelijk in gevallen waarin de bestelling op andere wijze is geplaatst.
 3. Eigendom van Domeinnamen
  1. De klant erkent dat, ondanks het feit dat Xmedia optreedt als beheerder van het domein, de volledige
   eigendom en alle rechten met betrekking tot de geregistreerde domeinnamen te allen tijde bij de klant
   blijven.
  2. Xmedia zal geen enkele aanspraak maken op eigendomsrechten of enige andere vorm van zeggenschap over de
   domeinnamen anders dan noodzakelijk voor technisch beheer en registratiedoeleinden.
  3. De klant behoudt het recht om de domeinnaam over te dragen naar een andere registrar, op voorwaarde dat
   aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 4. Beheer en Wijzigingen
  1. Alle technische en administratieve aspecten van de domeinnamen vallen onder de verantwoordelijkheid van Xmedia.
  2. Wijzigingen aan de domeinnamen, zoals verhuisverzoeken of aanpassingen aan de instellingen, moeten schriftelijk worden aangevraagd door de klant.
 5. Overdracht van Domeinnamen
  1. De klant kan een schriftelijk verzoek indienen voor de overdracht van een domeinnaam.
  2. Xmedia behoudt zich het recht voor om de overdracht te weigeren indien dit in strijd is met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden.

 6. Facturering en Betaling

  1. De klant stemt ermee in de verschuldigde kosten voor domeinregistratie zoals gespecificeerd bij het bestellen van het product “Website Domein” tijdig te betalen.
  2. Bij het uitblijven van betaling behoudt Xmedia het recht om de registratie van het domein op te zeggen. De klant wordt vooraf op de hoogte gebracht van een eventuele opzegging en krijgt een redelijke termijn om de betaling te voldoen.
  3. Het opzeggen van de registratie ontslaat de klant niet van de verplichting om de verschuldigde kosten te betalen voor de lopende factureringsperiode. Alle openstaande betalingen dienen te worden voldaan conform de geldende factureringstermijnen.
 7. Duur van Domeinregistratie

  1. Een domein wordt standaard geregistreerd voor ten minste één jaar, tenzij anders overeengekomen. Het is mogelijk om de registratieperiode te verlengen, maar deze kan nooit korter zijn dan één jaar.
  2. De betaling voor de domeinregistratie kan maandelijks of jaarlijks worden voldaan. Bij opzegging van de registratie blijft de klant verplicht de betaling voor het volledige jaar te voldoen, zonder recht op korting of vergoeding.
 8. Automatische Verlenging

  1. Domeinregistratie wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar
  2. Opzegging van de registratie kan worden aangevraagd tot één maand voor de automatische verlengingsdatum. Deze datum kan worden opgevraagd bij de klantenservice van Xmedia.
 9. Klantenservice en Ondersteuning

  1. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot de domeinnamen kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van Xmedia.
 10. Privacy en Gegevensbescherming

  1. Xmedia verbindt zich ertoe om de privacy van klantgegevens te respecteren en te beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klantgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met de domeinregistratiediensten, en worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
  2. Meer informatie over hoe Xmedia persoonlijke gegevens verwerkt, bewaart en beveiligt, is te vinden in het privacybeleid van Xmedia, beschikbaar op de website van Xmedia.
 11. Aansprakelijkheid

  1. In geval van Overmacht is Xmedia niet aansprakelijk voor enige vertraging, onderbreking of uitval van de dienstverlening als gevolg van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden.
  2. Xmedia streeft naar ononderbroken beschikbaarheid van de domeinregistratiediensten, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderbrekingen die buiten de redelijke controle van Xmedia vallen.
  3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Xmedia jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, de betaalde vergoeding voor de betreffende dienst gedurende de laatste twaalf maanden overschrijden.
  4. Xmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de domeinregistratiediensten, tenzij anders bepaald door dwingend recht.
 12. Wijzigingen in Voorwaarden

  1. Xmedia behoudt zich het recht voor om deze domeinregistratievoorwaarden te wijzigen, waarbij de klant tijdig op de hoogte wordt gebracht van dergelijke wijzigingen.
 13. Overige Bepalingen

  1. Deze domeinregistratievoorwaarden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Xmedia, die van toepassing zijn op alle diensten van Xmedia.
  2. Deze domeinregistratievoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland.